إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿۹۴یوسف﴾

پاییز است و بادها از هرگوشه‌ای به وزش در می آیند 
‏اما بوی یوسف، تنها از سمت شما به مشام میرسد
و تو گمان مبر که لذت درک بوی معشوق را تنها یعقوب نبی میداند
که شرح جلوه ی عشق به شرارت نیست، 
هرچه مجنون عاشق بود لیلی بیشتر
اگرچه این، نوشته نشد هیچ در کتاب ها