شاید که به فراق نتوان پایان داد اما
دلتنگی ها را که میتوان بیشتر کرد
اصلا میدانی من این دل را برای چه میخواهم؟!
برای آنکه فقط دلتنگ تو باشم
آن قدر کز این دلتنگی بمیرم...

پ ن: مردن و تنها ماندن با هم مترادف نیستند اما
آدم اگر کسی را دوست داشته باشد باید که بدون او بمیرد