آری، دنیای بی لیلا بازهم دنیاست اما چه دنیایی؟!
چشمانمان گریان، سینه هایمان دلتنگ...