أذهب لرؤیته بقلب مکسور...

با دلی شکسته به دیدارش می روم
شاید روزی آمد، خدا را چه دیده ای؟!