کم مرة قرَرتَ أن تذهبَ إلى الأبد مِن هنا...
و عدتَ قبلَ حتی یوم و قرأتنی فی الصُمت
ألیس إسم هذا الحب؟!

چقدر با خودت قرار گذاشتی که برای همیشه از این صفحه بروی

ولی قبل از گذشت حتی یک روز قرارت را میشکنی

و بر میگردی و  مرا میخوانی اگر چه در سکوت

آیا نام این عشق نیست؟!