فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ (صافات142)

از غرق جستم وز عشق نه!
عاقبت، این دعاهای من
خدا را هم خسته خواهد کرد

پ ن: بزرگ نیست گران نیست
اما تنها چیزی است کز او دارم!