فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (ذاریات2)
و چشمانی که هر بار به یادت می افتند میگریند

دریا یونس نداشت اگر لیلا نبود!
این را پیامبری گفت که سالها
در شکم ماهی فراموش شده بود