گنج شما هرکجا که باشد، دلتان نیز آنجاست (انجیل مَتّی؛۶:۲۱)

از من خاطرات میماند
وز عشق، کلمات
آیا تمام زندگی ام را صبر باید کرد؟!