پنج تکبیر برای چهل سال زندگی!
همیشه تو را دوست داشت...
پیغمبری که اعجاز نبوتش، دریا بود