سمع الله لمن حمده
یعنی خداوند تنها به حرفهای شاکران گوش میدهد
تا زمانی که خدا صدایم را میشنود تو را از خدا میخواهم
پ ن : شما را بخدا برای دلی که عاشق نیست نامه عاشقانه ننویسید
نامه هایی که هزاران بار نوشته میشوند ولی خوانده نمیشود ...