فَاصْبِرْ صَبْراً جَمیلاً (معارج 5)

قرآنی که تو داری، اشک هایی که من دارم
هر آنکه بی تو صبر کرد یعقوب است!