کنار نام خودت، خدا را صدا میزنم هر شب
تو اگر باشی مگر میشود خدا را منکر شد؟!

پ ن: به جای خواندن این کلمات، بودن را انتخاب کن
مثل تمام سنگ هایی  که سالهاست وجود دارند...