گاهی سجود، گاهی قنوت
گاهی دریا و کوهستان است
یونسِ تو خودش اینجا اما
دلش آنجا سرگردان است...

پ ن: قلیل الکلام کثیر الدعا؛
تو را دوست اینگونه دارد دوست