إلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ (98یونس)
مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند
عذاب را از آنان برطرف کردیم...

بهانه های رفتن همیشه بسیارند
کجاست آنکه به تو یونسانه برگردد

پ ن: رسید جان من به لبم به جای لبت