زانکه درمان، دیدنت باشد چه حاجت به طبیب
خاطرت را از خدا میخواهم، نه از تو ای حبیب!