هزار بار است که می روم 
هزار بار است که نمی آید
او ز لیلا لیلاتر و من از مجنون مجنون تر