فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا (93یوسف)
که باد صبا نصیب یعقوب هم نکرد
معجزات پیراهنی را که من بوییدم