عمری گذشت و نیامد از مصر کاروانی...
یکی به او بگوید هجر هم اندازه ای دارد