وقتی تو لیلایی؛ قریب بودن زیاد هم سخت نیست
کافی است بار دیگر یوسف صدایم کنی
که برای من هم، اسارت در زندان زلیخا
شیرین تر از زندگی در دنیای بی لیلاست!

پ ن: کاش کسی دورتر از ماه این را بفهمد
که خورشید در نبودش، ماه هاست رنگ غروب را دارد