به من بگو از مرگ چه کم دارد؟!
این آمدن و آمدن و ندیدنت...