لَقَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ(111یوسف)

یونس و یوسف هر دو بازگشتند، 
تا تو بدانی،
عشق های الهی
فراق ندارند هرگز،
فراق ندارند هرگز!