سجود قنوت سکوت
به من بگو چه پیراهنی بپوشم
که بوی یوسفت را بشنوی از کوه؟!