آنچه در درون من میتپد قلب نیست...
یونسی است که به سینه نهنگ میکوبد
پ ن: دل نمیدهد دل نمیکنم، من چقدر پرتوقعم از لیلا!