بر تارک تقویم سرنوشت
همیشه بهاری هست که نیامده
همیشه دعایی هست که مستجاب نشده
آن بهار نیامده، آن دعای همیشه
آن سکوت سرد کوهستان
دلیل دلتنگی نبی و ذکر یا لیلاست!
پ ن: دوباره پنجشنبه آمده است و من نمیدانم
پیاده بیایم و یا که پرواز کنم؟!