أریدک حتى عندما تقول إننی لا أریدک

میخواهمت حتی اگر بگویی
تو را من
نمیخواهمت!

پ ن: یکسال گذشت، آیا دیده ای که ماه
حتی برای یک شب آسمان خود را ترک کند؟!