فَاصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (غافر77)

هیچ روز و ساعت و لحظه ای نیست که به تو فکر نکنم
ولیکن کثیر الصبرم که فکر میکنند زندگی میکنم!