یموت کل یوم و لاینسی
پیغمبری که این جاده ها را
فقط برای دیدن تو می آید
پ ن: همه میبینند اما من احساس میکنم