یسرق فکرها فی الدنیا حیاتی
ثم یسأل منّی هل تحبنی؟
فکرش زندگی را از دنیای من به تاراج برده
در حالی که خودش از من میپرسد هنوز دوستم داری؟

پ ن: تا وقتی کاغذ و قلم و تو را دارم، مدام میگویم دوستت دارم