تعال نتقاسم البحار
لک یونس و أنت لی

بیا تا دریاها را تقسیم کنیم
یونس برای تو باشد و تو برای من!

پ ن : آیا اگر سکوت کنی تمام میشود؟!