أنا، قمر، جبل
کل ما نسیها أفتکرها

به من، به ماه، به کوه
به همه چیزهایی که او فراموش کرده،
من همیشه فکر میکنم ...

پ ن: «ممنونم، من هم همین طور شاید حتی بیشتر»
شاید این پاسخی باشد برای نامه های مقدر ...