نتخیل مع بعض، طریق و جمال القمر

راه و زیبایی ماه را با هم تصور کنید...