أنت القریب و أنا الغریب

تو نزدیکی و من دور...

پ ن: رفت، یادش رفت