قُل انَّما اعِظُکمْ بِواحِدَةٍ
انْ تَقُومُوا للَّهِ مَثْنی‌ و فُرادی‌ (سباء46)

لها جمال یوسفِیة ومنطق داوُدٍیة وعِفّةُ مریمِیة
این قصه زنی است که پیامبرش را تنها نگذاشت!

پ ن: عندما أموت اکتبوا هنا: هذا قبر یعقوب
عاش فی انتظار یوسف، سالها...