قلب من مناره ای است که خاطرات تو در آن
مثل اذان هر روز تکرار میشود
حیّ علی الحبیب، حیّ علی الغریب...
به امامت این نبی آیا،
نماز نمیخوانی؟!

پ ن: نمیرسد به تو مگر آنکه در چشمانش
از اشک تو غلیان دارد...