لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِین (الأنبیاء،87)

آنچه نجات داد یونس را از غرق شدن
فقط یاد خدا بود و اشک و این یعنی
عشق تر از صبر بر رنج فراق،

إصرار بر اجابتِ دعای وصل است!

پ ن: اولین بار نیست که میرود
ولی اولین بار است که برنمیگردد
پس بر من خرده مگیر بانو
اگر که این سجاده

بوی تو را میدهد هنوز