إذْهَبُوا بِقَمِیصِی هذَا فَأَلْقُوهُ
عَلی وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا
(93یوسف)

برای آنکه میفرستد سمتِ شفا پیراهنش را ...
از پیرهنت آیا، چیزی باقی مانده؟!

پ ن: آنکس که محبوبش را نمیبیند با نابینا چه فرقی دارد؟!
فهل من قمیصِ وصلٍ یعیدُ لنا البصیرة؟!