لا أعرف شوارع بلادی بإستثناء
الطرق التی یوصلنی إلیک...

نابلد کوچه های شهر خویشم و جز
جاده هایی که مرا به تو میرساند

جاده ی دیگری نمیشناسم!

پ ن: بوی پیراهن کسی می آید،
بوی پیراهن بی کسی...