اللهم فرجا یونسیا من عندک یفرح قلبی
کفرح یعقوب بعد طول صبر و طول فراق
این همان آرزویی است که به خاطرش نماز میخوانم

پ ن: تو را میبینم همیشه حاضر قریبه!
حبیب اگر با چشم دل دیده نشود

با چشم سر هم دیده نخواهد شد