إن کان حلم لیلا لایتحقق إلا بغرقی
فیا أمواج البحر العطشان، خذینی

اگر رؤیای وصل لیلا جز با غرق من محقق نمیشود
پس ای موج های تشنه ی دریا، مرا در برگیرید

پ ن: هیچ پیامبری لایق غرق نشد
جز او که قوم اش را تنها گذاشت و رفت
سخت تر از غرق شدن اما،
بازگشتن به شهری است که در آن
هیچ قومی، تو را منتظر نیست!
آه، ای کاش آن چه میرفت فراق بود
و آن که میماند لیلا...