فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ (88 انبیاء)
پس دعایش را مستجاب کردیم و از غم نجاتش دادیم

غرق شدن همیشه در آب اتفاق نمی افتد
هیچکس ماهیان دریا را غرق شده نمیداند
چرا که غرق ماهی در هواست،
آن سان که غرق عاشق در کوه ها
أما هرکس که خدا را دارد
نباید از غرق شدن بترسد

یونس غرق شد تا برگشت!
من هم برای یونس تو شدن
تیمم و وضو نکردم،

غرق تو شدم که برگشتم!
آه، آیا شود که این پیامبر هم
از غم هجران نجات یابد؟!