لقد تذکرت عیناک فی صلاتی
فأطلت القنوت...
هکذا أحبک

در نماز به یاد چشمانت افتادم
قنوت طولانی شد!
تو را من اینگونه دوستت دارم

پ ن: نه مثل پیرهنی که به یعقوب رسید
و شفایش داد که مثل کفن تا قیامت
مرا درآغوش بگیر
و آخرین مرگ من باش