همیشه نزدیک، او نیست که با چشمانت میبینی!
نزدیک اوست که وقتی چشم هایت را میبندی
اول او را به یاد می آوری، اول او را میبینی...

پ ن: باذن الله ستعود و أجمل مما کانت