قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ (33یوسف)
که این زندان برای من خوشتر است

زندانیِ بی مهریِ شیرینم که
آرزوهایم را بر فراز کوه ها مینویسم