فلما راینه اکبرنه وقطعن ایدیهن (31یوسف)
پس چون بزرگی اش را دیدند دستانشان را بریدند

اگرچه زندگی شاید به خواست دل نباشد
ولی لاجرم عشق اینگونه است!
آنان که دیروز  یوسفانه دوست داشتن را
محال میدانستند

امروز اینجا را میخوانند
و آنان که امروز اینجا را میخوانند
قطعا فردا خواهند فهمید
که إعجاز چگونه است و
یوسف چه حسنی دارد!