قلم من همان قلب منست
که در تپش هر کلمه اش،
لیلایی است که مرا میبیند
گاه به شکل پسربچه ای
که دنبال پروانه ها میدود
و گاه شبیه پیغمبر عاشقی
که از ماه شکایت میکند...