هیچ فرقی میان قلب و عقلم نیست
اولی تنها برای تو می تپد
و دومی نیز فقط به تو فکر میکند

پ ن: هم سخت است هم شیرین
غم فراقی که دو قلب آن را درک میکنند