تا دلبر و دلدار نباشند هزار سال هم که بگذرد
در زمین لم یزرع، هیچ احساسی رشد نمیکند
درک لذت عشق به دلتنگی لحظاتی است
که حالا دیگر خاطره شده اند

حتی اگر چند روز، حتی اگر چند ساعت!

پ ن: فقط آنکه فقط تو را میبیند استحقاق تو را دارد