لَنَزلنا علیهم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ملکا رَسُولا (95 اسراء)
برایشان از آسمان فرشته ای به پیامبری میفرستیم

همیشه آنچه که از آسمان می آید باران نیست
گاهی خدا پیامبری برایت میفرستد که پیراهنش
بوی برادرت را میدهد،
پیامبری قریب با کتابی مملو از آیه های عاشقانه
پیغمبری آسمانی که تنها برای دیدن تو
از دریا برگشته!

پ ن: بیست سال دور از وطن و تنها بودم
من از دریا برنگشتم که برگردم ...