در قبرستان تقدیر
دفن شده آمال بشر
چه آرزوهایی که نوشته نشد
و چه دوستت دارم هایی که خوانده نشد
تو أما؛ کتابی هستی که هیچگاه بسته نمیشود
آخرین کتاب پیغمبر
با آیاتی از جنس باران
و من اینجا، غریب و تنها
هزاران سال است که چون نوح
در انتظار طوفانی هستم
که  ما را به گذشته برساند
به گذشته ی برگشته
ب
ه روزهای بی فراق!

پ ن: أنا هنا و قلبی فی مدینة أخری