خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ (41 فصلت)

در خلقت دلتنگی اما هیچ فرقی میان دو روز
و دو سال و یا حتی دو قرن وجود ندارد...

پ ن: صبر میراث زیبای انبیاست،
با صبر اگر یوسف باشی عزیز،
و اگر یونس باشی، نبی خواهی ماند!